Algemene voorwaarden

1. Duur van de overeenkomst

KNO3 BV – met commerciële handelsnaam Clean|Link (hierna Clean|Link genoemd) werkt niet standaard met contracten die de klant aan het bedrijf binden. De goedgekeurde offerte dient dus als een overeenkomst voor de omschreven opdracht. Enkel op vraag van de klant kan er voor meerdere opdrachten of voor een langere termijn een overeenkomst worden opgesteld. In dit geval is zo’n overeenkomst onderworpen aan volgende voorwaarden:

De overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elk van de partijen kan de overeenkomst beëindigen mits een opzeg van 3 maanden, te betekenen per aangetekend schrijven aan de andere partij. De opzegperiode gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de postdatum van de aangetekende brief.


2. Offerte

De offertes van Clean|Link  zijn steeds vrijblijvend. Ieder overgemaakt order verbindt de klant/opdrachtgever, doch verbindt Clean|Link slechts na de schriftelijke bevestiging of begin van uitvoering ervan. Elke wijziging in een order welke een meerkost met zich meebrengt is voor de rekening van de klant/opdrachtgever. De prijzen van de offerte zijn 60 dagen geldig. Zij zijn evenwel voor herziening vatbaar afhankelijk van de datum van de prijsofferte. De prijzen omvatten lonen, salaris, sociale lasten, materieel, producten en inspectiewerk tegen de tarieven die gelden op de dag van de offerte. Bij wijziging van één van deze elementen worden de prijzen automatisch zonder voorafgaand bericht naar verhouding aangepast vanaf de eerste maandfactuur die volgt op de datum van de wijziging. Wanneer anders afgesproken bevatten de prijzen niet het ophalen van afval, het leveren van toiletpapier, handzeep, handdoeken in de toiletten en dergelijke. De klant draagt alle kosten voor levering van elektriciteit, verwarming, water en het lozen van vervuild water. De offertes verwijzen steeds naar de algemene voorwaarden op de website http://www.cleanlink.be, de klant verbindt zich ertoe bij ondertekening van de offerte de algemene voorwaarden te accepteren.


3. Opschorting van de opdracht door de opdrachtgever

Annulatie van de opdracht + 30 dagen voor aanvang van de werken.  Clean|Link zal hiervoor een administratieve forfait van €250 in rekening brengen.

Annulatie van de opdracht tussen 30 en 5 dagen voor aanvang van de werken.  Clean|Link zal hiervoor een administratieve forfait van €250 in rekening brengen vermeerderd met 10% van de offerteprijs.

Annulatie van de opdracht tussen 5 dagen en 1 dag voor aanvang van de werken. Clean|Link zal hiervoor een administratieve forfait van €250 in rekening brengen vermeerderd met 50% van de offerteprijs.

Annulatie van de opdracht op de aanvangsdatum van de werken. Clean|Link BV zal 75% van de offerteprijs in rekening brengen.


3a. Opschorting van de opdracht door KNO3 BV

Indien Clean|Link taken moet uitvoeren die niet opgenomen werden in de originele offerte, kan Clean|Link niet verplicht worden deze uit te voeren.

Zoals reeds aangegeven in artikel 2 is elke wijziging die een meerkost met zich meebrengt voor de rekening van de klant/opdrachtgever. Het kan uiteraard besproken worden met Clean|Link om deze extra taken voor de meerkost die hiermee correspondeert uit te voeren, na schriftelijke bevestiging.

Indien er geen extra budget voorzien wordt door de klant/opdrachtgever is Clean|Link in geen geval verplicht om de opdracht verder uit te voeren. Clean|Link behoudt het recht om de opdracht op te schorten en de reeds geleverde prestaties te factureren. De klant verbindt zich hiertoe tot een akkoord.


4. Feestdagen

De opgegeven prijzen houden rekening met de wettelijke feestdagen op federaal en gewestelijk niveau gedurende de volledige periode van de werkzaamheden. Zij worden aanzien als normaal gewerkte dagen. Indien de klant aan zijn personeel het voordeel toekent van een feestdag die niet is voorzien door de wet, wordt deze dag aanzien als een wettelijke feestdag.


5. Prijzen

De opgegeven prijzen zijn steeds exclusief BTW die ten laste valt van de klant/opdrachtgever. De prijs voor nachtwerk +17%. Prijs voor zaterdagwerk +25%. Prijs voor zon- en feestdagen +50%. De prijzen worden beïnvloed door loonsverhoging, indexaanpassing en verhoging van de sociale lasten. Bij verhoging van deze kosten worden de prijzen aangepast met een percentage dat wordt berekend door de Algemene Belgische Schoonmaakunie.


6. Werkroosters

De werken worden uitgevoerd op tijdstippen die onderling worden overlegd. De klant garandeert de toegang tot de lokalen en verbindt zich, al gelang de behoefte, om de airconditioning c.q. verwarming niet af te sluiten.


7. Personeel

Clean|Link werkt met personeel dat vertrouwd is met de opgelegde taken. Zij dragen arbeidskledij en indien noodzakelijk, alle wettelijke beschermingskledij.


8. Controle

Regelmatig en op verantwoorde tijdstippen wordt door personeel van Clean|Link controle uitgevoerd op de kwaliteit van het werk en het uitvoeren van het schoonmaakprogramma. Deze controle staat onder supervisie van de verantwoordelijke. De eventuele opmerkingen van de klant zullen door de klant steeds overgemaakt worden aan Clean|Link, zodat de verantwoordelijke de nodige aanpassingen en werkmethodes kan uitvoeren en overmaken aan het desbetreffende personeel.


9. Verbod van aanwerving

De klant weet dat het personeel werkzaam is in functie van Clean|Link en zal zich onthouden van gelijk welke aanwerving van personeel dat werkzaam is of was zowel tijdens de duur van het contract als bij de contractverbreking en gedurende 3 maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst van dit personeelslid met Clean|Link of diens aangestelde onderaannemer. Bij inbreuk verbindt hij er zich toe om een schadevergoeding te betalen aan Clean|Link gelijk aan 3 x het gemiddelde factuurbedrag berekend over de laatste 12 maanden, zijnde het totaalbedrag van de lonen, salaris, vergoedingen en diverse lasten.


10. Tijdstip van uitvoering / schorsing

De uitvoering van de werken zal worden overeengekomen tussen de partijen. Een vertraging kan in geen geval tot betaling van een schadevergoeding aanleiding geven noch tot ontbinding van de overeenkomst. Indien Clean|Link bepaalde werken niet kan uitvoeren ingevolge staking, lock-out of elke vorm van sociaal conflict en in alle gevallen van overmacht worden haar verplichtingen opgeschort zonder dat echter een einde wordt gemaakt aan de overeenkomst.


11. Betaling van de facturen

De facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum, zonder korting. Bij niet-betaling worden interesten berekend aan 1% per kalendermaand lopende van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag van de factuur. Elke begonnen maand wordt als verlopen beschouwd. Bij niet-betaling op de vervaldag zal Clean|Link van rechtswege en zonder ingebrekestelling onverminderd de interesten en eventuele gerechtskosten:


a. de lopende opdrachten mogen schorsen; zie art. 3

b. het totaalbedrag van elke factuur welke niet volledig betaald is op de vervaldag, verhogen met een forfaitaire conventionele schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150, dit wegens bijkomende administratieve en financiële kosten welke de niet-betaling met zich meebrengt;

c. onverminderd de vordering tot vergoeding van hieruit vloeiende schade. De laattijdige betaling van een factuur brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijke opeisbaarheid van andere openstaande facturen met zich mee.

De facturen zullen steeds digitaal verzonden worden naar de klant. Per post op uitdrukkelijke vraag van de klant.


12. Klachten en bezwaren

Klachten en bezwaren betreffende de uitgevoerde werken dienen schriftelijk te gebeuren en dit uiterlijk binnen de 48 uren na uitvoering van deze werken gelet op hun specifieke aard. Klachten over de opstelling en de berekening van facturen dienen geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na de ontvangst.


13. Tegenstelbaarheid

Clean|Link wijst alle algemene verkoopsvoorwaarden van de klanten af zoals deze vermeld worden op brieven, bestelbonnen en dergelijke. Alleen de algemene en bijzondere voorwaarden van Clean|Link regelen de verhouding met de klant.


14. Aansprakelijkheid

Clean|Link wijst elke verantwoordelijkheid af voor de breuk van neonlichten en dergelijke, breuk en schade die voorkomt uit de slechte staat of slijtage van de gebouwen; installaties meubelen en materieel; krassen op ruiten en vensters. De uitvoering van werken, leveringen in onderaanneming van de hoofdaannemer gebeuren onder de verantwoordelijkheid van deze laatste met afstand van verhaal tegenover Clean|Link voor elk schadelijk feit ten aanzien van wie ook. Bij beschadiging toegebracht aan machines, installaties, banden, containers en dergelijke eigendom van Clean|Link valt deze schade voor rekening van de hoofdaannemer/opdrachtgever voor zover de oorzaak niet gelegen is bij Clean|Link. De schade toegebracht door Clean|Link bij uitvoering, levering en dergelijke valt eveneens ten laste van de hoofdaannemer/onderaannemer tenzij Clean|Link een bijzonder opzet kan worden verweten.


15. Geschillen

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst of overeenkomsten daaruit afgeleid, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden beheerst door het Belgisch recht. Zij behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.


16. Clean|Link

KNO3 BV met als commerciële handelsnaam Clean|Link, is gelegen te Vekestraat 23 – 1982 Elewijt. BE0771.448.621


17. Onderaannemers/uitvoeringen in opdracht

Clean|Link behoudt zich het recht om werken te laten uit voeren door onderaannemers. Eveneens zal Clean|Link beroep kunnen doen op tijdelijke werkkrachten, dit zonder de klant er te moeten van verwittigen.

Versie: juli 2021 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x